طفل نداشتن غیر عمدی یاناخواسته

  • خواهان یک طفل استید؟
  • به حامله شدن مشک ت دارید؟
  • چه نوع میتوان دراین حال در آلمان کمک بدست آورد؟

بسیاری زنا و شوهرها خواهان یک طفل میباشند. اګر اکثرآبعد از یک سال زن وشوهری و بدون حمایه ازحامله شدن وجماع متواتر زن حامله نشود، از محدودیت باروری نام برده شده میتواند. د یل حامله نشدن مربوط به مرد وزن میباشد. یک دلیل سن زن شده میتواند – از سن ۳۰ سالګی باروری زن محدود میشود- ازاخت ل هورمونی و یا اخت ل ارثی تا به امراض مختله دلیل حامله نشدن میباشند.

معقول است که اول کیفیت سپرم مرد به شکل ساده معاینه میشود. معاینات زن به قدم های کوچک و با مصرف زیاد پیوند میباشد.

وقتیکه د یل حامله نشدن پیدا شد، مګر شما به اساس قضیه پناه خود به صورت عمومی بیمه صیحی نداشته باشید، باید همه مصارف حامله شدن ازطریق طب داروهی راخود شما به عده بګیرید.بسیاری این مصازف راهمچنان که عضو یک بیمه صیحی باشید باید خود شما بپردازید.

معالجات مربوطه حامله شدن طب داروهی از معالجات هورمونی ، اهدای سپرم، تا – القاح مثنوهی- رادربرمیګیرد . (IVS und ICSI)

مشاوره کنندګان دفتر دونوم ویتا – به شما درباره باروری،جریانات دربدن، در باره چانس هاو خطرات این معاینات به شما اط عات زمه را میدهند.

برآورده نشدن آرزو طفل داشتن اواقب خراب با ی زندګی شما وشوهری شما خواهد داشت. بعدازخبراین تشخیص که مثل شوک به شما خواهد بود –که شما قادر به بارداری نمیباشید – شما با مشک ت جسمی وروحی که پیدا میشوند به کشتی ګیری شروع میکنید. انتظار، امید و ناامیدی های زیاد به شما فشار میآرند. بسیاری اوقات مشک ت بین زن وشوهر پیدا میشود.

از طریق مشاورات خود میتوانیم شمارادر این دوره مشکل زندګی همراهی نماهیم. ما باشماوقت زیادراسپری میکینم، باشما صحبت های مختلف در رفتار با عزاداری، خشم، حسادت و حس ګناه، میکنیم. ما با شما در باره ارزش طفل داشتن در کشور شما، درباره فشارکه از طرف فامیل به شما وارد میشود صحبت میکنیم و باشما یکجا راه های دیګرکه صاحب یک طفل که از خود شما نباشد تبصره میکنیم.