درګیری/مشک ت دردوره بارداری

۱ ۰ نظریه ما از دفتر دونوم ویتا این است که زندګی یک هدیه است.مګردربعضی

ناممکن میسازد.

د یل این احساس درپهلوی دیګرد یل، رنج، تردید، مشک ت صیحی یا مالی، ازراه فرارویاعزاداری مث به اثرازدست دادن افرادعزیزدوروپیش میباشد. 

۲ ۰ اګر در بین ۱۲ هفته اول بارداری به این فیصله برسید که حمل خودراقطع نماهید، مسول هستید در آلمان به اساس ماده (۲۱۹ قانون جناهی) دولتی یک مشوره در این باره با یکی ازدفاترمشوره تضاد بدست بیارید. تثبیت این مشوره شرط آن میباشد که قطع کردن حمل بدون جزا صورت ګیرد.

این مشوره مجانی وموضوع مشوره محرمانه میباشد. مشاورزن/مرد بدون اجازه مکتوبی شما حق افشآ ازوپرابلم شما راندارد. در موقع ضرورت یک مترجم هم حاضر میتوانید بدون ترس همه درد دل خورا بګوهید و با ما صحبت نماهید. میباشد که اوهم حفظ راز شما را میداشته باشد. ازاین لحاظ ما باشما در باره دیدګاهای مختلف صحبت نموده و زندګی نمودن راباطفل اراهه مینماهیم. این صحبت جهت ګرایش وتقویه جرعت شما میباشد.

ما به شما راه حل مشک ت را نمیکنیم، بلکه به شما راه های مختلف را نشان میدهیم تا این که خود شما فیصله نهاهی رانماهید. ما هر فیصله شما را قبول میکنیم.

بازنها ومردها به صورت جداګانه ویا با زن وشوهر یکجا هم مشوره مینماهیم. البته که اګرخواسته شما باشد، میتوانید (مادر، خواهر، دوست شما) هم در این مشوره سهم بګیرند. اګر خواسته باشید، میتوانید بعد از مشوره یک تصدیقنامه از مشاورزن/مرد بدست آرید.

شما حق دارید به چندین مشوره سهم بګیرید تااینکه فیصله قناعتبخش را بکنید،که ادامه دادن ویا قطع حمل خودرا فیصله نماهید. در چنین مواردهرزن در آلمان حق دارد که خودش تنها، بدون شوهرش فیصله کند. به جای قطع حمل امکان هم وجود دارد که طفل رابعد ازتولددریک فامیل که باغورانتخاب شده باشد، به فرزندی بدهید. مشاور زن/مرد به شما در این باره اط عات زمه را میدهند.

همچنان مشوره ما به شما درباره مسایل مالی ومشک ت عملی هم صورت میګیرد. مانند (پول از بودجه پایهی، کار، مشک ت کار،س متی، بررسی ازاطفال، و غیره کمک ها ...).

چیزهای را که بایددر باره قطع حمل بدانید

۱ ۰ ازمشوره درباره حمل و قطع حمل باید ۳ روز ګذشته باشد. قطع حمل یا با دوا ویا به اثرعملیات صورت میګیرد. و این کار باید از طرف یک داکتر زن/مرد انجام داده شود. باید یک معاینه خانه پیدانماهید که زبان شمارا بدانند ویا یک شخص که به اواعتماد داشته باشد با خود ببرید.

۲ ۰ اګر قطع حمل شما ازطریق عملیات صورت ګیرد، باید نارکوز تمامی صورت بګیرد که یا به صورت امبو نس در معاینه خانه ویا دربیمارستان انجام داده میشود. لطفآ فرد را باخود بګیرید که از شما دربرګشت به خانه همراهی نمایدو فرد را که از طفل دیګرشما در خانه سرپرستی نماید باید هم تهیه نماهید.

قطع حمل از طریق دوا تنها تا هفته ۶ بارداری صورت ګرفته میتواند. شما از داکتر ۲ قرس بدست میآرید (تحت مرقبت داکتر) این دوا ها رادر ظرف ۲ روز میخورید. به این اساس حمل شما قطع میشودخونریزی، دلبدی وکمی درد م حظات آن میباشند. مګر اګرشما خونریزی زیاد، تب، ویا شکم دردی زیاد پیدا کردید، باید به داکترزنان مرد/زن مراجعه نماهید.

معاینه بعدی قطع حمل ۲ هفته بعد آن صورت میګیرد.

۳ ۰ مصارف قطع حمل مربوط به مسله مالی شما میباشد. اګرکارداشته باشیدوپول کافی داشته باشید باید این مصارف را خود شما به عده بګیرید. مګر اګر پناه خواه آ ل ګ ۲ باشید، مصارف قطع حمل به شما رایګان است. شما ازیک بیمه صیحی یک تصدیق هزینه تصاحب را بدست میآرید.

لطفآ درروزقطع حمل باید تصدیق هزینه تصاحب، تصدیق مشوره، حواله داکتر، کارت بیمه ویانامه حق معالجه و اګر داشته باشید تعین ګروپ خون خودراو پاس مادر را در معاینه خانه یا در بیمارستان باخود بګیرید.

۴ ۰ اګر بعد از قطع حمل هم به مشوره ما ضرورت داشته باشید، میتوانید همیش نزدمشاور ما بیاهید. اینها حاضر اند به شما درباره روشهای پیشګیری از بارداری و درباره پ ن فامیلی اط عات زمه رامیدهند.این را بایدبدانید که ۲هفته بعدازقطع حمل تخمک ګذاری صورت میګیرد و امکان حامله شدن دوباره وجود دارد.

ما برای شما وقت داریم – دونوم ویتا