تمای ت جنسی وجلوګیری از بارداری

نماهیم تا اینکه از مشاورین ما در آین باموضوعات پاهین به شما اط عات در باره فرایندهای فیریکی، تمای ت جنسی و جلوګیری از بارداری، میخواهیم شمارا تشویق

موضوعات سوال نماهیدودرباره این موضوعات صحبت نماهید.


در جسم زن

عضوتناسلی زن قسمت داخلی وخارجی دارد. اط عات کامل در باره کارنمودن این اعضآ برای صحت وس متی و قنایت بخشی به رفع تمای ت جنسی ، پ ن نمودن حمل و جلوکیری از حمل میباشد. قسمت خارجی تناسل زن که فرج/فولفا ګفته میشود، لبه صدف حلزون، ورودی غ ف،وعضو حساس چوچوله/کلیتوریس یاد میشود.اګر کلیتوریس شما قطه شده باشد، باید قبل از بادارشدن نزد داکتریا قابله رفته معاینه شوید، در جریان بارداری و هم بعد از تولد طفل تحت معاینه باشید. باید یک داکتر/قابله را انتخاب نماهید که با شما مودبانه رفتار نماید. ما به شما در این باره کمک نموده میتوانیم. پرده بکارت درورودی غ ف هر زن مختلف میباشد. حالت این پرده اط ع کامل و قناعت بخش در باره صحت آن داده نمیتواند که آیا زن باکره است یا نه. قسمت داخلی عضو تناسلی زن حمایه شده دربطن او میباشد.غ ف/واګینا به رحم ختم میشود و با لوله تخمک ارتباط با تخمدان دارد. در تخمدان تعداد زیاد حجره تخم قرارداردکه در جریان عمر زن کم شده میرود.درهرما که زن خونریزی/مینستراتسیون دارد، یک حجره تخم پخته شده واز داخل رحم زن میشود.دراین راه میتوان این حجره از حجره سپرم القاح شود. حجره القاحی تخمک در دیوار مخاطی رحم نسب شده و از آن یک طفل به طریق لوله تخمک وجود میآید.اکر حجره تخمک القاح نشود، مخاط رحم در خونریزی ماه آینده زن تخریب میشود. (زن ها در آلمان در وقت خونریزی ماهانه از تمپونس یابینده استفاده میکنند که از سوپرمارکیت هاو داروخانه ها خریده شده میتواند).

درجسم مرد

عضو تناسلی ظاهری مرد پینس و پوست حساس بلوط پینس وخصیی/بیضه میباشد.در خصیی میلیونها حجره سپرم تولید میشود. غدوات داخلی در جسم مرد مایعات تولید میکنند که در زمان انزال که حجره سپرم جسم مرد را ترک میکند جهت ترانسپورت ومتحرک ماندن آن کار میکند.

جماع

زمان که مردوزن هیجانی وبرانګیخته شوند، مرد پینس سخت خودرا به غ ف زن داخل مینماید.این باهم بودن صمیمی به زن ومردنشاط زیاد میبخشد.اکر این رابطه جنسی محافظت نشود، مګر هم به اساس اعمال دیګرتمای ت جنسی که حجره سپرم درغ ف ویا در ورودی غ ف داخل شود،امکان حامله شدن را میسر میسازد.

خودمختاری درتمای ت جنسی

تمای ت جنسی خودرا عملی میکنند.خشونت هر تمایل و عمل جنسی باید داوطلبانه وخودمختار باشد.هر زن ومرد حق دارند که خود آنها انتخاب نمایند، که باکی وبه کدام شکل جنسی حتی هم در زندګی زناشوهری درآلمان ممنوع است. هیچکس مجبور ساخته شده نمیتواند که سکس با کسی داشته باشد و یا به جبر ازدواج نماید.همچنان ممنوع است که یک شخص بالغ با یک طفل ویا جوانان که کمتر از ۱۶ ساله باشند، سکس داشته باشد.

روزهای بارآور ونابارآور

طول روز های خونریزی زن مختلف است. تقریبآ ۲ هفته قبل از آغاز خونریزی ماهانه خود یک زن بارآور بوده و در این زمان حامله شده میتواند. حجره تخمک ۱۲ تا ۲۴ ساعت قادر است که القاح شود.حجره سپرم از ۴ تا ۷ روزدر بطن زن زنده میماند. روزهای بارآوری زن زیاد نیست.ازاین نګاه تعین کامل روزهای بارآوری زن که خونریزی ماهانه اوغیرمنظم باشد، مشکل است.

حامله شدن

اګر تقاضا یک طفل را داشته باشید، بهتر است که ۳-۴ بار درهفته جماع (مهبلی) بدون محافظه – کوندوم – داشته باشید. اګر بعداز یک سال باوجود جماع متواتر حامله نشوید، باید مرد وزن نزد داکتر خودرا معاینه نماهید.

اط عات/تشریح/روشن فکری

در آلمان اطفال از طریق مادروپدر و هم از طریق مکتب به تناسب عمر شان در باره فراینده های فزیکی وتمای ت جنسی اط ع حاصل میکنند.

جلوګیری از بارداری

اګر فع نمیخواهید حامله شویدو یااجازه حمل را ندارید، امکانات مختلف جلوګیری از بارداری وجوددارد.مشاور بارداری ویاداکترزنها شمارا در باره قیمت ومصارف این امکانات، درباره عکس العمل صحیی آن اط عات زمه را داده میتوانند. پیلح با ی هورمون تآثیر نموده ومانع تخمک ګذاری میشود. این یک امکان خیلی با امن است مګر عکس العمل زیاد با ی صحت دارد.

شپیرال مسی ویاهورمون شپیرالی در رحم زن جا داده میشود.متحرک بودن سپرم را محدود میسازد و نسب تخمک القاح شده را مانع میشود. این حاله برای زنان که چندین و دت کرده باشند، مفید است.

هورمون ایمپ نتاد، پیچکاری/اینیکسیون سه ماهه،هورمون پلستری و علقه مهبل هورمونهای جلوګیری ازحمل میبلشند. امنیت آنها مربوط به استفاده درست از آنها میباشد.

یک دیا فراګما یک حاله ک ه مانند مصنوعی متحرک است که به ارتباط یک ماده ازبین بردن سپرم در ورودی رحم درغ ف نسب میشود. در اینجا هم امنیت آن مربوط به استفاده درست ازآن میباشد.

استفاده از مواد طبعی مثل اندازه کردن درجه حرارت بدن و یا توجه به مخاط رحم.این امکان چندان امن برای جلوګیری ازحمل نیست. متود – کایتوس اینترروپتوس – به اثر مراقبت نمودن - هم جلوګیری ازحمل رابه صورت کامل نمیکند.

کاندوم این یګانه متود مفید جهت جلوګیری از حمل میباشد که بعد از شتریلیزاتسیون امن بوده و مردازآن استفاده میکند.ع وتآ این متودهم از مبت شدن امراض مثل حا ای فاو و امراض دیګرحفاظت مینماید.

پیلح پس ازجماع یک متود برای مراهل عاجل میباشد که اکثرآ ۳-۵ روز بعد از جماع محافظت نشده، خورده شده میشود.

مبت شدن به حا ای فاو امکان دارد، اګر مقدار زیاد این ویروس در بدن داخل شود. این از طریق (خون، مایع سپرم،مخاط مهبل شیر مادر، اعمال تناسل جنسی و زخمی شدن این عضآ به اثر اعمال تناسل جنسی، در مقعد به اثر جماع مقعدی،و یا دهن به اثرجماع در دهن) صورت میګیرد. کوندوم ها حفاظت میکنند! زن حامله ویا شیردار میتواند طفل خودرا مبت نماید. با ګرفتن دوا ازاین امراض جلوګیری شده میتوان کرد. دراین باره از داکتر خود اط عات به دست آورده میتوانید.

کوندوم ها هم از امراض مبت هی که به اثر جماع پیدا میشوند، جلوګیری میکنند، مثل سوفیلیس، ګونوعوهی ویا حپاتیتیس ب. اط عات اضافی دیګر در این باره از طریق وب پرتال ها به دست آورده میتوانید:

www.zanzu.de und www.bzga.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

مهر دفتر مشاوره، م قات بعدی، یادداشت ها